Staal No. 0429:Kafferpruim (Z.Afr.)
Botanische naam:Harpephyllum caffrum Bernh. ex Krauss
Familie:Anacardiaceae
Nat. verspr. geb.:Z Afrika
Herkomst monster:Z Afrika
Vol. massa:700-800 kg/m3
Andere namen:kaffir plum (Eng.); suurpruim, plum, date, kafir
Techn. gegevens:Gemakkelijk te bewerken.
Gebruik:Goed meubelhout.
[pakket 57, november 1966]

afdrukken        venster sluiten